Bếp gas và bếp điện và bếp từ đều có người ủng hộ và người không đồng ý, cả hai đều có lợi ích và mặt hạn chế. Cuối cùng bạn thích cái nào là vấn đề quan điểm cá nhân. Nếu bạn đang cân nhắc đổi sang bếp điện từ hoặc bạn đang ở đâu đó có bếp điện từ, bạn […]